Regulamin sklepu internetowego jeansstore.pl

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

1. REGULACJE WSTĘPNE

1.1. Sklep Internetowy Topjeans, działający pod adresami podanymi w pkt. 1.2. zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę SKRZESZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Busku-Zdroju przy pl. Zwycięstwa 27, 28-100 Busko-Zdrój, Polska, KRS: 0000888353, NIP 6551003635, REGON 290539895, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną sklep@jeansstore.pl, a także telefonicznie +48 413784038 lub +48 668199911 i +48 668199904 w godzinach pracy infolinii (dzień powszedni: 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00).
1.2. Sklep dostępny jest pod adresem:
- www.jeansstore.pl – wersja w języku polskim;
1.3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu;
- Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie;
- Zamawiający - Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie w Sklepie.
- Dzień Roboczy - ośmiogodzinny dzień pracy w okresie od poniedziałku do piątku (z wyłączniem dni ustawowo wolnych od pracy).
- Usługodawca - firma SKRZESZEWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Busku-Zdroju przy pl. Zwycięstwa 27, 28-100 Busko-Zdrój, Polska, KRS: 0000836754, NIP 6551003635, REGON 290539895

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OBOWIĄZKI STRON

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Do złożenia zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie w kształcie obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
2.2. Przed dokonaniem zakupu Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2.3. Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana będzie publikowana na stronie Sklepu w zakładce Regulamin. Użytkownicy Zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu lub nowy tekst jednolity Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniana będzie 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2.4. W razie, gdy Użytkownik Zarejestrowany, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie obsługę Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
2.5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Sklepem zgodnie z prawem polskim.
2.6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (Austri, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Republika Federalna Niemiec, Gracja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) z wyłączeniem terytorium Malty, Azorów, Cypru, Ceuty, Melila, Wysp Kanaryjskich, Wysp Dziewiczych, Wysp Normandzkich, Madery oraz terytoriów zamorskich krajów stowarzyszeniowych w Unii Europejskiej.
2.7. Sklep dopuszcza możliwość sprzedaży towarów poza granice Unii Europejskiej. Każdy taki zakup wymaga wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu w celu ustalenia warunków sprzedaży.
2.8. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
2.9 Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.10. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
2.11 Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3.1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby, posiadające co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych. Warunkiem podstawowym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie Sklepu.
3.2. Zamawiający dokonuje wyboru określonego produktu z katalogu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu i dodaje go do wirtualnego koszyka. Aby zakupić wybrane produkty należy wybrać formę płatności, wypełnić i wysłać formularz zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk "Potwierdź zakup".
3.3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep i zaakceptowania przez Klienta regulaminu sklepu jeansstore.pl.
3.4. Sklep nie przyjmuje zamówień drogą telefoniczną. W wypadku potrzeby zamówienia po za systemem sklepu, przyjmowane są zamówienia za pomocą SMS, nadanego na numer komórkowy +48 668 199 911 lub +48 668 199 904 zawierający dane do wysyłki wraz z kodem i rozmiarem zamawianego produktu, zamówienia można również składać poprzez pocztę elektroniczną wysłaną na adres sklep@jeansstore.pl. W przypadku zamówień drogą SMS i pocztą elektoniczną konieczne jest wcześniejsze zapoznanie z bieżącym regulaminem i jego akceptacja.
3.5. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy i po akceptacji regulaminu sklepu.
3.6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
3.6. W Sklepie można składać zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone: w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3.7. Ceny podawane na stronie Sklepu zawierają podatek VAT.
3.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą potwierdzonych zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
3.9. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY

4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
- Kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną (przelewem elektronicznym) poprzez system Eservice.
- Przelewem tradycyjnym na konto Sklepu (Skrzeszewscy sp. j., numer rachunku 54 1160 2202 0000 0002 6181 3696, Millennium Bank)
- PayPal przy dostawie na terytorium Unii Europejskiej za wyłączeniem terytorium Polski. Do kwoty zamówienia zostanie dołączony dodatkowy koszt w wysokości 3.9%, jest to kwota narzucona przez operatora PayPal jako koszt obsługi transakcji.
- Gotówką w przypadku przesyłki pobraniowej z dostawą na terenie RP
- Gotówką w przypadku przesyłki pobraniowej z dostawą na terenie Unii Europejskiej, w wypadku wybrania tej opcji naliczany jest koszt dodatkowey 14€ lub jej równowartości w walucie lokalnej kraju, do którego adresowana jest przesyłka.
4.2 Zamówienia z płatnością pobraniową w kwocie ponad 2000 zł wymagają potwierdzenia telefonicznego.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest poprzez firmy kurierskie UPS i GLS.
5.2. Zamówienie może zostać anulowane w każdym czasie w przypadku:
- niekompletności lub nieprawdziwości danych przesłanych przez Zamawiającego,
- niepoprawności dokonanej zapłaty, w przypadku płatności przelewem lub przez system płatności elektronicznej,
- niedostępności towaru.
5.3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia, w szczególności z powodu niedostępności towaru, zawiadomi o tym Zamawiającego i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5.4. Modyfikacje w złożonych zamówieniach muszą zostać zaakceptowane przez obsługę Sklepu i przez nią wprowadzone.
5.5. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu). Zamówienia będą odrzucane również, gdy transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym.
5.6. Czas dostawy na terenie Polski to 1-2 dni robocze zaś na terenie pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej 3-5 dni roboczych.
5.7. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 7 dni roboczych w przypadku trudności w przygotowaniu produktów do wysyłki w deklarowanym czasie, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.
5.8. Ewentualne koszty dostawy produktów są podawane w procesie zamawiania.
5.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny Sklepu pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa, zwłaszcza:
a) W przypadku niemożliwości spełnienia części zamówienia - Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o tym, które towary są dostępne i mogą zostać dostarczone. Zamawiający może podjąć decyzję o anulowaniu całego zamówienia, albo o realizowaniu w części w jakiej jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Zamawiającego, obsługa Sklepu wyśle e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie częściowej realizacji. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji w ciągu 4 dni, zamówienie zostanie zrealizowane w części w jakiej w danym momencie jest możliwe.
b) W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie - kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
5.10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
5.11. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówień na te towary uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.
5.12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

6. REKLAMACJE

6.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
6.2 Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.
6.3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) zażądać wymiany Towaru na wolny od wad
2) lub zażądać usunięcia wady
3) lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6.4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Zamawiający powinien odesłać wadliwy towar na adres:
Sklep Internetowy Jeans24h

SKRZESZEWSCY SPÓŁKA JAWNA
pl. Zwycięstwa 27
28-100 Busko-Zdrój
POLSKA
tel. kontaktowy: +48 41 378 40 38
Tel. kom: +48 668 199 911

6.5. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej. Sklep nie zwraca nigdy pieniędzy za pośrednictwem firmy doręczeniowej i nie przyjmuje przesyłek przysłanych do Sklepu za pobraniem.
6.6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru w Sklepie (paragon, potwierdzenie zamówienia). Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień stwierdzenia lub powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), Sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
6.6. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu paczki, do Wniosku reklamacyjnego należy dołączyć dowód powstania uszkodzenia podczas transportu, czyli przed odbiorem przesyłki przez Zamawiającego (np. protokół spisany w obecności dostawcy wraz z jego podpisem). Towar należy odesłać razem z dokumentem potwierdzającym zakup w Sklepie oraz uzasadnieniem reklamacji.
6.7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

7.1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
7.2. Aby odstąpić od umowy należy w terminie 14 dni od otrzymania towaru złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dokumentem potwierdzającym zakup danego towaru w Sklepie (np. paragon, faktura, potwierdzenie zamówienia) a następnie odesłać towar w nieprzekraczającym terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Sklep nie przyjmuje przesyłek przysłanych do Sklepu za pobraniem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
7.3. Koszty zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.
7.4. Zwracany towar:
- nie powinien być używany, z wyjątkiem konieczności przymierzenia towaru;
- nie powinien być pozbawiony metek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu, opakowań;
- nie powinien być zniszczony w inny sposób;
- powinien być kompletny tj. zawierać wszystkie elementy w tym zapasowe guziki, zamki etc., o ile takie zostały do produktu dołączone.
7.5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za niespełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.4. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Sklepowi odszkodowanie za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie, itp. towaru. Sklep może dokonać potrącenia odszkodowania z należności za zwracane towary.
7.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona zwrotu Zamawiającemu ceny odesłanego towaru oraz kosztów dostarczenia przesyłki do Zamawiającego. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar odbywa się na rachunek bankowy Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej lub inny wskazany przez Zamawiającego.

8. OCHRONA DANYCH

8.1. Podczas rejestracji w Sklepie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz informowania o nowościach i promocjach w Sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim oprócz firmom świadczących usługi niezbędne w procesie zamówienia (firma kurierska, opineo.pl).
8.2. Użytkownik rejestrując się Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
8.3. Dane osobowe Użytkownika chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
8.4. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów wymienionych w pkt. 8.1.
8.5. Administratorem danych osobowych jest Sklep.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie praw konsumentów.

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania

  1. Pouczenie odstąpienia od umowy
  2. Formularz wymiany towaru.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór ustawowy)
  5. Formularz reklamacyjny - zgłoszenie niezgodności towaru z umową.

Wrangler
Lee®
Mustang® Jeans True Denim
Cross® Jeans True Denim
Dotacja na kapitał obrotowy działanie 1.5